รางวัลคุณภาพของสถานประกอบการ ดีเด่น ประเภทอาหารเสริม Thai FDA’s Quality Awards 2564 (2021)