เป็นสิ่งที่ผู้คนในอาฟริกาถามหาและรอการไปถึงของโดกุดามิ